Achievements & Awards

Associated Board of the Royal School of Music 2017 Certificates for our Students

01 Jun 2017

Our students, who received certificates:

Will Wang Haoyue - Grade 2 Violin

Euginia Goh Xi Yi - Grade 3 Piano

Drew Michael Terren Ramirez - Grade 4 Piano

Liu Lexi - Grade 4 and 5 Piano

Claire Chan Huixin - Grade 6 Piano

Justin Teng Tzen Xiang - Grade 6 Piano

 

View certiifcates (.pdf)

 

 

Sign up for
a free trial today