Achievements & Awards

Associated Board of the Royal School of Music 2018 Certificates for our Students

01 Jun 2018

Our students, who received certificates:

Elena Chan Jeng Yan - Grade 4 Violin

Jayden Teo Kai Jun - Grade 5 Piano

Wong Zhen Wei - Grade 8 Piano

Angelo Aaron Garcia - Grade 8 Violin

Ann-Marie Yeo Hui Xuan - Grade 8 Piano

Teng Tzen Xiang Justin - Grade 7 Piano

Liu Lexi - Grade 7 Piano

Kwan Rui Zheng Matthew - Grade 5 Music Theory

Zhang Jiaqi - Grade 1 Piano

Tirniti Gracia Fang - Grade 1 Piano

View certificates (.pdf)

Sign up for
a free trial today